Ethic Hotline Contact

SENER Polska publikuje pierwszy w polskim przemyśle kosmicznym raport oddziaływania społecznego

20/03/2018

Raport pokazuje pozytywny wpyw na gospodark i spoeczestwo firm takich jak SENER, który zaangaowa w przemys kosmiczny 50 wspópracujcych podmiotów i przekazuje im prawie poow wartoci projektów pozyskanych z ESA. Poprawia si równie stan kadr w tym sektorze, bo do kluczowych aktywnoci naley edukacja pracowników.

{dic_alt_text_article_block_generic_ae}Raport oddziaywania spoecznego

Raport oddziaywania spoecznego

Na kolejnych stronach podsumowalimy dziaania zrealizowane przez SENER Polska w 2017 roku w obszarze spoecznej odpowiedzialnoci biznesu. Miniony rok by wyjtkowy dla naszej firmy[+]

Raport pokazuje pozytywny wpyw na gospodark i spoeczestwo firm takich jak SENER, który zaangaowa w przemys kosmiczny 50 wspópracujcych podmiotów i przekazuje im prawie poow wartoci projektów pozyskanych z ESA. Poprawia si równie stan kadr w tym sektorze, bo do kluczowych aktywnoci naley edukacja pracowników.

Istotnym kryterium, jakim Europejska Agencja Kosmiczna kieruje si przy wyborze wykonawców, jest tzw. zasada zwrotu geograficznego. Zgodnie z ni ESA przyznaje kontrakty firmom z danego kraju o cznej wartoci zblionej do wartoci skadki, jak dane pastwo paci do agencji. Pienidze wracaj wic do kraju i su rozwojowi zarówno przemysu najwyszych technologii, jak i nauki. W jaki sposób dokadnie si to odbywa, mona dowiedzie si z raportu SENER Polska.

Wspópraca i dzielenie si wiedz

Polski przemys kosmiczny jest wci mody. Gdy nasz kraj przystpowa do ESA w 2012 roku, waciwie nie byo przedsibiorstw z dowiadczeniem w tym sektorze. Std w interesie firm, które zdobywaj kontrakty ESA, jest dzielenie si know-how i przekazywanie wiedzy partnerom. W przypadku SENER Polska sie partnerów liczy ju 50 podmiotów, które wspópracuj z firm przy rónych projektach kosmicznych. Dla wielu z nich by to pierwszy kontakt z przemysem kosmicznym, a zdobyta wiedza i dowiadczenie uatwiy samodzielne pozyskiwanie kolejnych midzynarodowych klientów z tej brany.

Budowa kadr

 data-size=Jednym z kluczowych dziaa dla firm z sektora kosmicznego jest budowa kadr i nieustanna edukacja pracowników. Polskie firmy stopniowo pozyskuj coraz bardziej zaawansowane projekty i tym samym ronie atrakcyjno naszego kraju w oczach wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy jeszcze do niedawna nie mieli szans rozwija swojej kariery w Polsce i zasilali zagraniczne firmy kosmiczne.

Przykadem pozytywnych zmian moe by rozwój zespou SENER Polska odpowiedzialnego za projekty aerokosmiczne – w cigu piciu lat zwikszy si on z 3 osób do 37 wysokiej klasy specjalistów, posiadajcych kwalifikacje do pracy w projektach ESA, NASA i ESO. Dodatkowo firma stale wspópracuje ze studentami i organizuje spotkania na uczelniach technicznych, budujc w ten sposób podstawy polskiego sektora kosmicznego, które bd owocowa przez wiele lat.

Wybrane dane i fakty z Raportu Oddziaywania Spoecznego 2017

 data-size=„Spoeczna odpowiedzialno biznesu oznacza dla nas aktywn dziaalno na rzecz rozwoju sektora kosmicznego i propagowania wiedzy na jego temat. Staramy si przyblia go szerszej publicznoci i pokazywa naukowe oraz ekonomiczne korzyci wynikajce z eksploracji przestrzeni kosmicznej. Chcemy by w tych dziaaniach partnerem, bo wierzymy, e wszyscy korzystamy na wspópracy.”

„Pierwsze urzdzenia dla przemysu kosmicznego wyprodukowalimy 10 lat temu, ale dopiero wspópraca z SENER Polska spowodowaa, e produkcja dla tego sektora staa si znaczc i wci rosnc czci naszej dziaalnoci. Projekty kosmiczne s bardzo wymagajce, ale lubimy takie wyzwania i potrafimy im sprosta dziki dowiadczonemu zespoowi oraz najwyszej klasy maszynom obróbczym i pomiarowym. Mog miao powiedzie, e z naszym partnerem stworzylimy zaawansowany, wzorcowy model wspópracy, co jest szczególnie istotne przy tak trudnych technologicznie projektach jak projekty kosmiczne.” – mówi Marek Bujny, CEO Ultratech.

Edukacja i spotkania ze studentami

SENER Polska inwestuje nie tylko w rozwój swoich pracowników, ale take modych osób, które s dopiero na pocztku swojej kariery. W tym roku firma rozszerzya dziaania edukacyjne skierowane do studentów uczelni technicznych. W najbliszych tygodniach kierownicy projektów bd dzieli si wiedz o tym, jak wyglda praca przy midzynarodowych projektach kosmicznych i wskazywa, jakie praktyczne umiejtnoci powinni rozwija studenci zainteresowani prac w tej brany. Spotkania odbd si w czterech miastach:

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
PDF

Komunikat prasowy

Format: PDF

119,75 KB

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM