Ethic Hotline Contact

Łukasz Powęska, Project Manager

17/02/2022

O dowiadczeniu pracy w SENER Polska opowiada ukasz Powska, Project Manager.

Jak wygldaa Twoja cieka kariery w sektorze kosmicznym?

Prac zaczem jako student w 2015 roku, a pierwszym projektem, w jaki byem zaangaowany, by Umbilical Release Mechanism w ramach misji ExoMars (jeszcze wtedy) 2018. Do moich obowizków naleao asystowanie w procesie projektowania, pomoc w przygotowaniu dokumentacji technicznej, czyli mao zaawansowanie prace. Mogem si dziki nim jednak duo nauczy, tym bardziej e pracowaem z osobami duo bardziej dowiadczonymi. Projekty, w które byem zangaowany to m.in. HCS IBDM, ELT M2-M3 Auxiliary Equipment.

Jakie byo Twoje dotychczasowe najwiksze wyzwanie, najtrudniejszy projekt?

Najwikszym wyzwaniem z pewnoci by URM w ramach ExoMars2022. By to pierwszy projekt, w jaki byem zaangaowany, pierwszy w firmie, koczcy si dostaw modeli lotnych, a co wicej pierwszy, w jakim speni musielimy wymagania dotyczce czystoci biologicznej naszego mechanizmu. W dodatku bezporednim odbiorc produktu by Airbus UK – firma z wieloletnim dowiadczeniem w brany kosmonautycznej, która zdecydowanie nie dawaa nam adnej taryfy ulgowej przy realizacji tego projektu.

Jak wyglda Twoja codzienna praca?

Na co dzie zajmuj si gównie kontaktami z bezporednimi odbiorcami naszych produktów oraz organizowaniem pracy w poszczególnych projektach. Wie si to z uczszczaniem na rónego rodzaju spotkania i bezporednim kontaktem ze wspópracownikami w biurze. Ponadto, jestem równie odpowiedzialny za stron techniczn Polskiej czci projektu IBDM HCS, co zajmuje mi du cz dnia. W zwizku z tym, e w ramach tego przedsiwzicia prowadzimy równolegle trzy kompletnie róne kampanie kwalifikacyjne cakiem rónych od siebie rodzajów mechanizmów – nie mog powiedzie, ebym w cigu dnia nudzi si chocia przez chwil.

Opowiedz o projektach, w których obecnie uczestniczysz, uwzgldniajc najwaniejsze milestones w 2021 roku.

Moja uwaga skupia si w ostatnim czasie gównie na projekcie IBDM HCS. W cigu tego roku zrealizowalimy trzy róne kampanie kwalifikacyjne dla cakiem rónych rodzajów mechanizmów – Separatorów, RTU oraz czujników pozycji IBDM. Poczwszy od marca, w kadym tygodniu realizowalimy inn aktywno zwizan z weryfikacj poprawnoci dziaania mechanizmów – rozpoczynajc od fizycznego skadania, poprzez testy funkcjonalne, wibracyjne, weryfikacj w komorze termiczno-próniowej, testy starzeniowe (life test), badania odpornoci na wyadowania elektrostatyczne, koczc na demontau mechanizmu, inspekcji kadego z jego elementów, a nastpnie ponownym zoeniu. W cigu ostatnich miesicy sukcesywnie dostarczalimy modele kwalifikacje, które obecnie zostay ju zintegrowane z HCS.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM