Ethic Hotline Contact

Katarzyna Okulska-Gawlik, Project Manager

20/01/2022

Katarzyna Okulska-Gawlik, Project Manager

Jak wyglda Twoja codzienna praca?

Moja codzienna praca zaley od fazy, w jakiej znajduje si dany projekt oraz roli, jak nim peni.  Pewnie nikogo nie zdziwi, e dzie rozpoczynam od wczenia komputera J. Na stanowisku kierownika projektu swój czas pracy dziel na spotkania z zespoem, podwykonawcami oraz klientami i prac przy komputerze. Jako inynier, du cz mojego czasu zajmuj analizy wytrzymaociowe w dedykowanym ku temu programie oraz praca nad dokumentacj. Najciekawiej jest, gdy rozpoczynamy kampani testow danego mechanizmu i mona na wasne oczy zobaczy dzieo „wasnych rk”. Wtedy oprócz pracy przy komputerze pojawia si praca ze sprztem w warunkach laboratoryjnych. Cz z naszych projektów wymaga warunków podwyszonej czystoci – praca przy takich mechanizmach wymaga specjalnego ubioru oraz zachowania procedur. Kampania testowa to równie czas zwikszonej czstotliwoci delegacji: testy rodowiskowe, np. wibracyjne czy termiczne s wykonywane w specjalistycznych orodkach badawczych, rozsianych zarówno w kraju jak i za granic. 

Opowiedz o projektach, w których obecnie uczestniczysz, uwzgldniajc najwaniejsze milestones w minionym roku:

W 2021 roku rozpoczlimy nowy projekt dotyczcy produkcji, zoenia oraz przetestowania tzw. mechanizmów odrzucania (ang. Ejection mechanism) w ramach komercyjnej misji OneSat dla firmy AIRBUS. Jest to przeomowy projekt dla SENER Polska, poniewa dotyczy produkcji seryjnej. Jesieni 2021 z sukcesem zakoczylimy testy modelu demonstracyjnego, a obecnie produkujemy model kwalifikacyjny.

Ponadto, rok 2021 by kolejnym rokiem, w którym zaangaowana byam w projekty zwizane z misj ATHENA. W ramach przeduenia projektu ATHENA ISM pracujemy z francuskim podwykonawc nad ulepszon wersj wiskoelastycznych tumików dla naszych mechanizmów przytrzymujco-zwalniajcych (ang. Hold Down and Release Mechanisms). To trudne zadanie, gdy prawidowe zaprojektowanie tego tumika wymaga zaawansowanych testów ze wzgldu na nieliniowe zachowanie si materiau. W grudniu 2021, po wykonaniu i przetestowaniu prototypów (ang. Breadboards) oraz modelu demonstracyjnego, udao nam si zamkn faz projektowania.

To jednak nie koniec pracy przy projekcie ATHENA! Równolegle do pracy nad tumikami, pracujemy w projekcie ATHENA MAMD dla firmy Thales. W ramach tego projektu zostanie zbudowany prototyp lustra teleskopu ATHENA (ang. Mirror Assembly Module Demonstrator), który zostanie poddany testom rodowiskowym (testy wibracyjne sinusoidalne oraz losowe). Zespó, którym kieruj, odpowiada za produkcj, zoenie i dostarczenie szeciu mechanizmów przytrzymujco-zwalniajcych lub ich odpowiedników, wedug projektu opracowanego przez SENER Polska w ramach ATHENA ISM. Pod koniec listopada 2021 otrzymalimy zgod na ich produkcj. Co wicej, we wrzeniu 2021 rozpoczlimy prac nad adapterem do testów wibracyjnych (ang. Vibration Test Adapter) dla wspomnianego lustra. Faz projektowania mamy nadziej zamkn ju niebawem.

Warto wspomnie o projekcie PROBA-3 SAM, w którym jako SENER Polska odpowiadamy za zaprojektowanie, produkcj oraz przetestowanie mechanizmów rozkadania oraz przytrzymujco-zwalniajcych dla panelu sonecznego. W ramach tego projektu byam odpowiedzialna za analizy wytrzymaociowe oraz przeprowadzenie testów wibracyjnych. Modele lotne s ju gotowe i koczymy ich testowanie. Start misji PROBA-3 zaplanowany jest na 2023 – ju niedugo! 

Jakie cechy i umiejtnoci mikkie przydaj si w pracy w inynierii kosmicznej?

Myl, e zaczabym od cierpliwoci i wytrwaoci. Projekty kosmiczne trwaj latami – przykadowo wspomniana ATHENA ma swój start zaplanowany na 2034! Trzeba mie na uwadze, e na moment, kiedy nasza praca znajdzie si w kosmosie, trzeba troch poczeka. Praca w sektorze kosmicznym wie si ze wspóprac z du liczb innych firm, instytutów i podmiotów w kraju i za granic. Wymaga równie komunikatywnoci oraz swobody w posugiwaniu si jzykiem angielskim, który jest zdecydowanym „must have”. Wane bd równie umiejtnoci negocjacyjne oraz elastyczno.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM