Ethic Hotline Contact

Politechnika Warszawska i SENER podpisują umowę o współpracy w celu budowania kadr polskiego sektora kosmicznego

16/01/2019

Porozumienie podpisane 16 stycznia 2019 r. jest elementem realizacji polskiej strategii kosmicznej. Zakada midzy innymi podnoszenie kompetencji specjalistów sektora kosmicznego oraz wspólne prace naukowo-badawcze.

Zaoenia umowy zawartej pomidzy Politechnik Warszawsk i firm SENER obejmuj konsultacje programów zaj i studiów tak, aby jak najlepiej przygotowyway do podjcia pracy w sektorze kosmicznym. Obie strony bd równie wspólnie prowadzi dziaania naukowo-badawcze. Ponadto, porozumienie obejmuje realizacj doktoratów wdroeniowych. W tym modelu firma zatrudnia zdolnego naukowca, który podejmuje si rozwizania problemu technologicznego bdcego równoczenie tematem jego rozprawy doktorskiej. Umow podpisali: rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. in. Jan Szmidt, dziekan Wydziau Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW prof. dr hab. in. Janusz Frczek, dyrektor ds. programów kosmicznych i wojskowych SENER Diego Rodriguez oraz dyrektor generalny SENER Polska Sergio Reguero.

Politechnika Warszawska posiada bogate dowiadczenie w obrbie tematyki kosmicznej,
o czym wiadcz liczne wdroenia i sukcesy, zarówno naszych naukowców, jak i studentów, którzy wysyaj w kosmos studenckie satelity. rodowisko uczelni sprzyja rozwijaniu zainteresowa oraz pogbianiu wiedzy, która we wspópracy z partnerami biznesowymi zyskuje szans kolejnych wdroe
– podkrela prof. dr hab. in. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

– Grupa SENER posiada ponad 50 lat dowiadczenia w przemyle kosmicznym. W tym czasie
w przestrzeni kosmicznej znalazo si ponad 275 urzdze zaprojektowanych przez naszych inynierów. Cieszymy si, e bdziemy mogli dzieli si nasz wiedz ze studentami Politechniki Warszawskiej i uatwia modym ludziom karier w tej wyjtkowej brany
– mówi Sergio Reguero, dyrektor generalny SENER Polska.

Porozumienie midzy Politechnik Warszawsk, a grup SENER obejmuje równie organizacj warsztatów, spotka i wydarze dla studentów. Jedno z nich odbyo si bezporednio po podpisaniu umowy i dotyczyo prac przy duych projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Wspópraca z Politechnik Warszawsk to cz dugofalowych dziaa SENER. Firma od samego pocztku uczestniczy w programie staowym „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, który organizuj wspólnie Agencja Rozwoju Przemysu i Zwizek Pracodawców Sektora Kosmicznego. SENER aranuje take cykliczne spotkania ze studentami uczelni technicznych zainteresowanych inynieri aerokosmiczn.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
PDF

Komunikat prasowy

Format: PDF

154,06 KB

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM