Ethic Hotline Contact

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

24/03/2022

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

Firma SENER jako cz midzynarodowego konsorcjum, stworzya System Twardego Przechwytywania (HCS – Hard Capture System) dla mechanizmu dokujcego, pozwalajcego na cumowanie i poczenie zarówno duych jak i maych statków kosmicznych: IBDM (International Berthing and Docking Mechanism),

Zadaniem HCS – systemu, który stworzy SENER Polska we wspópracy z firm-matk SENER Aeroespacial, jest zapewnienie sztywnego poczenia struktur w celu utworzenia szczelnego przejcia midzy dwoma statkami kosmicznymi. Ponadto, moe suy jako poczenie serwisowe oraz standardowy i awaryjny sposób na separacj pojazdów kosmicznych. W praktyce system ten bdzie gwarantowa bezpieczestwo astronautom przechodzcym pomidzy statkami kosmicznymi i bezpieczny transport zapasów i materiaów, na przykad ze statku kosmicznego na pokad stacji.

Zespó SENER Polska odpowiedzialny by za kluczowe komponenty systemu:

Mechanizm IBDM zosta zaprojektowany zgodnie z Midzynarodowym Standardem Systemu Dokowania (International Docking System Standard – IDSS) i jest kompatybilny z adapterem dokujcym zainstalowanym na amerykaskiej czci Midzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na etapie realizacji projektu uwzgldniono moliwo modyfikacji system w kierunku dostosowania równie do innych adapterów i standardów dokowania. Ten niezwykle precyzyjny i skomplikowany mechanizm, w przyszoci moe sta si standardem w zaogowych misjach kosmicznych. Jednym z jego potencjalnych zastosowa jest wykorzystanie w nastpcy Midzynarodowej Stacji Kosmicznej – stacji Gateway, której budowa planowana jest na 2025 rok. Docelowo Gateway zostanie osadzona w przestrzeni okooksiycowej i posuy jako punkt strategiczny odlegych wypraw w kosmos, takich jak zaogowy lot na Marsa. Jej cz bdzie stanowi stworzony przez firmy zrzeszone w ESA I-HAB – habitat dla przylatujcych z Ziemi astronautów. To wanie w nim moe zosta zaimplementowany mechanizm HCS stworzony przez SENER.

Zaogowe loty odgrywaj coraz wiksz rol w eksploracji kosmosu. Programy zakadajce umieszczenie astronautów na Ksiycu, jak realizowany przez NASA Artemis czy dugofalowe plany przewidujce sta obecno czowieka w przestrzeni kosmicznej – na przykad realizowana wanie budowa Chiskiej Stacji Kosmicznej, stanowi priorytet narodowych agencji kosmicznych i midzynarodowych organizacji. Coraz wiksz popularno zyskuj te zaogowe misje komercyjne, jak te realizowane przez SpaceX czy Blue Origin, niejednokrotnie w porozumieniu z rzdami pastwowymi. Udzia w tego typu misjach to dla firm sektora kosmicznego szczególny presti, ale i konieczno tworzenia specyficznych, innowacyjnych rozwiza odpowiadajcych na wysze ni w przypadku misji robotycznych standardy bezpieczestwa.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Dołącz do nas! Program stażowy: Polish Space Fellowship Program

Uczestniczymy w kolejnej edycji programu staowego, organizowanego przez Agencj Rozwoju Przemysu S.A. oraz Zwizek Pracodawców Sektora Kosmicznego: @Polish Space Fellowship Program.