Ethic Hotline Contact

SENER Polska zadba o bezpieczeństwo instrumentu naukowego satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej

29/04/2021

SENER Polska rozwija projekt kontenerów do transportu i magazynowania adunku uytecznego (payload) satelity na potrzeby „ekologicznej” misji Europejskiej Agencji Kosmicznej Fluorescence Explorer (FLEX), która bdzie monitorowa z kosmosu kondycj rolin. Kontrakt z firm Leonardo jest konsekwencj inwestycji firmy w badania i rozwój (Research and Development) kontenerów na potrzeby misji kosmicznych.

SENER Polska zaprojektuje i rozwinie kontener do transportu instrumentu naukowego FLORIS – kluczowego elementu misji, który posuy do mapowania fluorescencji rolinnoci Ziemi w celu ilociowego okrelenia aktywnoci fotosyntetycznej. Chocia w pierwszej kolejnoci kontener zostanie zaprojektowany i skonstruowany na potrzeby misji FLEX, to dowiadczenie wyniesione z tego programu pozwoli na produkcj tych skomplikowanych i precyzyjnych urzdze take na potrzeby innych misji. Jest to wany cel pod ktem standaryzacji produktów w przemyle kosmicznym, a wic wykorzystaniu tych samych elementów na potrzeby rónych pojazdów kosmicznych. Sukces projektu umoliwi dalszy rozwój sektora kosmicznego nad Wis w oparciu o bardziej masow ni do tej pory produkcj:

– Wbrew potocznym wyobraeniom, kontenery do transportu tak precyzyjnych i zarazem delikatnych urzdze jakimi s adunki uyteczne satelity to niezwykle kompleksowe urzdzenia. Wród naziemnych urzdze wspomagajcych skadanie instrumentów satelitarnych

– okrelanych wspólnie mianem produktów MGSE (Mechanical Ground Support Equipment), to wanie kontenery transportowe maj najbardziej kluczowe znaczenie, cakowicie izolujc adunki od wpywu czynników zewntrznych. Chodzi tu nie tylko o czynniki pogodowe, ale te wstrzsy czy wibracje obecne podczas zaadunku i transporcie np. drog lotnicz

– mówi Pawe Pako, Project Manager w SENER Polska, który zarzdza ju projektami R&D dla systemów do eksploracji kosmosu opracowywanych w ramach ESA i wspópracowa m.in. z Centrum Bada Kosmicznych PAN oraz Instytutem Maxa Plancka do bada nad Ukadem Sonecznym w Göttingen.

SENER zaprojektuje a dwa kontenery: kontener zewntrzny, który jest wodoszczelny i zapewnia czysto poziomie Clean Room ISO 8 oraz kontener wewntrzny: wodoszczelny i gazoszczelny, jego zadaniem bdzie zapewnienie czystoci na poziomie ISO 5. Kontener umoliwi transport adunku o masie do 200 kg.

W odpowiedzi na potrzeby agencji kosmicznych i producentów satelitów kontener musi by poddany licznym testom wytrzymaociowym, by mie pewno, e podoa trudom transportu. Jego zadaniem jest take zapewnienie przewoonym instrumentom odpowiedniej wentylacji, temperatury i wilgotnoci. W przypadku misji FLEX wszystkie te czynniki musz by take zgodne z rygorystycznymi wymaganiami Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

W procesie opracowania kontenera na potrzeby misji FLEX zespó SENER Polska bdzie musia rozwin nowe kompetencje, co bdzie wiza si z poszukiwaniem partnerów biznesowych na polskim rynku.
Projekt dla misji FLEX ma zosta ukoczony we wrzeniu b.r. Dowiadczenie zebrane przy opracowywaniu kontenera uzupeni bogate portfolio SENER Polska w dziedzinie MGSE, w którym znajduj si ju takie misje jak Euclid, JUICE, czy PLATO.

Gównym wykonawc misji jest Thales Alenia Space, a w projekt zaangaowane s take inne czoowe firmy europejskiej brany kosmicznej: Leonardo, OHB Systems AG i RUAG. Satelita FLEX, który ma zosta wyniesiony na orbit w 2024 roku bdzie wypenia swoje zadania przez trzy i pó roku dziaajc w tandemie z satelit Sentinel-3, który wchodzi w skad programu obserwacji Ziemi ESA Copernicus.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM