Ethic Hotline Contact

SENER Polska rozwija technologię urządzeń do montażu satelitów

14/11/2017

SENER Polska realizuje kontrakt na rozwój technologii tzw. clamp bandów, czyli mechanizmów czcych satelity z urzdzeniami do ich transportu i montau. 

W ramach programu Europejskiej Agencji Kosmicznej „Polish Industry Incentive Scheme”, który suy podnoszeniu kompetencji krajowych firm w sektorze kosmicznym, SENER Polska realizuje kontrakt na rozwój technologii tzw. clamp bandów, czyli mechanizmów czcych satelity z urzdzeniami do ich transportu i montau. Ten projekt to take duy sukces programu staowego Agencji Rozwoju Przemysu – rol gównego inyniera peni bowiem laureat pierwszej edycji programu.

Clamp band mona porówna do wielkiej opaski zaciskowej. To jedyny element czcy satelit z urzdzeniem do transportu lub rakiet non. Jeli clamp band zawiedzie, warty setki milionów euro satelita roztrzaska si o ziemi. Poczenia tego typu musz by niezwykle wytrzymae i atwe w montau. Projektowane przez SENER Polska urzdzenie  bdzie mie mas okoo 60 kg, rednic 1,7 metra, a gówny element – stalowa tama – grubo zaledwie 3 mm.  Clamp band musi  utrzyma ciar satelity wacego 10 ton. Dodatkowo bdzie on wykorzystywany w ekstremalnych warunkach próni i temperatur od -40 do 70 stopni Celsjusza.

Celem kontraktu przyznanego przez ESA firmie SENER Polska jest rozwój technologii produkcji i testowania clamp bandów. Po jego zakoczeniu w 2018 roku firma z Polski doczy do wskiego grona europejskich producentów tego typu urzdze, co powinno wpyn na wzrost konkurencji na rynku i obnienie kosztów produkcji. Ostatecznym rezultatem realizowanego przez SENER Polska kontraktu bdzie zarówno clamp band, jak i stanowisko testowe, które pozostanie w kraju i bdzie suyo do sprawdzania funkcjonalnoci kolejnych urzdze. Niedawno zakoczy si pierwszy etap projektu – ESA zaakceptowaa wstpne rozwizania technologiczne oraz propozycje testów, jakim bdzie poddawany wyprodukowany w naszym kraju clamp band.

Kontrakt realizowany jest w ramach programu „Polish Industry Incentive Scheme”. Przez pierwsze 5 lat czonkostwa w ESA podmioty z Polski otrzymuj fundusze na rozwój technologii i kompetencji, aby dostosowa swoje moliwoci do udziau w projektach europejskiej agencji. Dziki zdobyciu nowych umiejtnoci firmy z Polski mog skuteczniej walczy o kolejne kontrakty i wspópracowa w ich realizacji z lokalnymi podwykonawcami.

Zdobycie kontraktu w ramach Incentive Scheme umoliwia nam wciganie do przemysu kosmicznego firm z innych sektorów, które nawet nie mylay, e mog by jego czci. Projekt clamp bandów zostanie zrealizowany w caoci w naszym kraju, poczwszy od zaprojektowania przez inynierów z SENER Polska, po produkcj i testy u naszych partnerów.” – mówi Kamil Grassmann, Kierownik Projektów w SENER Polska.

{dic_alt_text_article_block_generic_ae}Clamp bandy

Clamp bandy

Clamp band mona porówna do wielkiej opaski zaciskowej. To jedyny element czcy satelit z urzdzeniem Clamp band mona porówna do wielkiej opaski zaciskowej. To jedyny element czcy satelit z urzdzeniem do transportu lub rakiet non..[+]

Rozwój kompetencji i konkurencyjnoci polskiego przemysu kosmicznego to take cel programu staowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, który od roku organizuj wspólnie Agencja Rozwoju Przemysu oraz Zwizek Pracodawców Sektora Kosmicznego. SENER Polska jest jedn z firm biorcych udzia w tej inicjatywie.

Wszystkie technologie w przemyle kosmicznym, nawet te najmniejsze, wymagaj zawsze najwyszej jakoci i najbardziej aktualnego stanu wiedzy naukowej, technicznej i technologicznej. Program stay, który prowadzimy daje modym naukowcom szans nie tylko na sprawdzenie swojej wiedzy , ale równie udzia w najbardziej aktualnych projektach prowadzonych w Polsce. Co wane, dziki temu mog budowa swoj przyszo w kraju, a nie wyjeda do zagranicznych firm dziaajcych w sektorze technologii kosmicznych. Oprócz tego, dostaj szans decydowania o tym, jak brana kosmiczna bdzie wyglda w Polsce w kolejnych latach.” – mówi Micha Szaniawski, wiceprezes ARP.

Jeden z omiu zwycizców pierwszej edycji programu, Pawe Kozowski, jest gównym inynierem w projekcie clamp bandów. Zacz sta w SENER Polska niemal dokadnie rok temu. „Udzia w programie staowym by dla mnie punktem zwrotnym. Dziki niemu zaczem poznawa od rodka przemys kosmiczny i znalazem fascynujc prac” – mówi Pawe Kozowski.

Program dobrze ocenia równie Kamil Grassmann, kierownik projektów w SENER Polska. „Inicjatywa ARP pomaga modym osobom rozpdzi swoj karier, a firmom z sektora kosmicznego znale studentów, którzy maj potencja sta si wietnymi pracownikami. Uczestnicy programu poznaj z bliska przemys wysokich technologii, procedury rzdzce midzynarodowymi projektami kosmicznymi,  a nawet uczestnicz w formalnych rozmowach z Europejsk Agencj Kosmiczn.”

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
PDF

Komunikat prasowy

Format: PDF

116,11 KB

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM