Ethic Hotline Contact

SENER Polska dzieli się wiedzą o sektorze kosmicznym podczas serii spotkań na uczelniach technicznych

22/05/2018

W 2018 roku SENER Polska rozszerzy program dziaa edukacyjnych skierowanych do studentów uczelni technicznych zainteresowanych inynieri aerokosmiczn. 

W cigu kilku ostatnich miesicy kierownicy projektów dzielili si wiedz i swoimi dowiadczeniami z pracy przy projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej z okoo 200 studentami z czterech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki lskiej w Gliwicach i Politechniki Rzeszowskiej.

Polski przemys kosmiczny jest wci mody. Gdy nasz kraj przystpowa do ESA w 2012 roku, waciwie nie byo przedsibiorstw z dowiadczeniem w tym sektorze. Std w interesie firm, które zdobywaj kontrakty ESA jest budowa kadr i edukacja modych osób, które s dopiero na pocztku swojej kariery.

Spotkania zorganizowane przez SENER Polska miay na celu przybliy studentom specyfik pracy przy midzynarodowych misjach kosmicznych. Prowadzili je najbardziej dowiadczeni kierownicy projektów z SENER Polska: Marcin Wygachiewicz, Kamil Grassmann oraz Micha Szwajewski. Na przykadach prawdziwych, zrealizowanych projektów z zakresu inynierii mechanicznej dzielili si oni swoimi dowiadczeniami oraz wskazywali jakie praktyczne umiejtnoci powinni rozwija studenci zainteresowani prac w tej brany.

Modzi uczestnicy byli zaskoczeni tym w jak wielu projektach kosmicznych ju teraz uczestnicz polskie firmy, a take tym, e coraz czciej przemys kosmiczny wykorzystuje produkty opracowane na potrzeby „ziemskie”. Pozytywnym sygnaem dla caej polskiej brany kosmicznej jest fakt, e zdecydowana wikszo uczestników spotka deklarowaa due zainteresowanie prac w sektorze kosmicznym.

Prawdopodobnie wynika to z faktu, e zarówno media, jak i opinia publiczna po wielu latach przerwy ponownie zainteresoway si eksploracj kosmosu. czy si z tym równie przystpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku, co równie wpyno na rozwój polskiego przemysu kosmicznego. Polskie firmy pozyskuj coraz bardziej zaawansowane projekty i studenci zyskuj poczucie, e ich marzenia o pracy w tym sektorze maj szans na realizacj. Przykadem pozytywnych zmian moe by rozwój zespou SENER Polska odpowiedzialnego za projekty aerokosmiczne – w cigu piciu lat zwikszy si on z 3 osób do 37 wysokiej klasy specjalistów, posiadajcych kwalifikacje do pracy w projektach ESA, NASA i ESO.

 data-size=W opinii prowadzcych spotkania polskie uczelnie ksztac na tyle dobrze, e do wprowadzenia studentów w specyfik brany kosmicznej wystarczy krótkie przeszkolenie lub kilka przedmiotów fakultatywnych. Warto co prawda, aby studenci mieli wicej zaj praktycznych, ale to ju zmienia si na lepsze – studenci maj moliwoci pracy nad projektami dla przemysu kosmicznego, co jeszcze par lat temu byo wielk rzadkoci.

Spotkania na uczelniach to nie jedyne dziaania, jakie SENER Polska kieruje do osób na pocztku swojej kariery. rednio w kadym momencie z firm wspópracuje 10 studentów. Warto doda, e do tej pory 100% z nich zdecydowao si na napisanie pracy magisterskiej dotyczcej projektów realizowanych w SENER. Prawie wszyscy zostaj w firmie po ukoczeniu studiów, a niektórzy dostali si nawet do programu Young Graduate Trainees dla ESA. To due osignicie, biorc pod uwag, e kadego roku do programu wybieranych jest tylko kilku absolwentów z Polski.

Od dwóch lat SENER Polska uczestniczy równie w programie staowym „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, który organizuj wspólnie Agencja Rozwoju Przemysu i Zwizek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Inicjatywa ARP pomaga modym ludziom przyspieszy ich karier, a firmom z brany kosmicznej pozyska do wspópracy studentów, którzy mog w póniejszym czasie zasili ich kadry.

Wicej o dziaaniach spoecznych SENER Polska.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
PDF

Format: PDF

132 KB

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM