Ethic Hotline Contact

SENER Polska dostarczył modele kwalifikacyjne do misji Europejskiej Agencji Kosmicznej PROBA-3, która zbada koronę Słońca

30/03/2021

SENER Polska zakoczy testy i dostarczy klientowi modele kwalifikacyjne mechanizmów na potrzeby misji PROBA-3 Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Zespó inynierów firmy zaprojektowa, wyprodukowa i przetestowa a dwa istotne komponenty satelity koronografu.

Kontrakt na dostarczenie mechanizmu podtrzymujco – zwalniajcego (SAHRM) oraz mechanizmu rozkadania panelu sonecznego (SADM) by jednym z pierwszych znaczcych kontraktów, które polskie firmy otrzymay po doczeniu naszego kraju do ESA. Jak komentuje Marcin Wygachiewicz, kierownik projektów w SENER Polska, po kilku latach wytonej pracy zespó inynierów zakoczy wany krok milowy w projekcie:

– Przeprowadzilimy szereg testów: midzy innymi wibracje, testy temperaturowe oraz wielokrotne testy funkcjonalne, które mechanizmy przeszy pomylnie. Po przygotowaniu dokumentacji modele kwalifikacyjne trafiy do klienta – hiszpaskiego Airbusa.

Kierownik projektu podkrela, e mechanizmy z obszaru inynierii kosmicznej to jedna ze cisych specjalizacji warszawskiej spóki, urzdzenia tego typu SENER Polska dostarczy ju na przykad dla azika Rosalind Franklin (misja ESA, ExoMars). Im wiksze portfolio i tak zwany „space heritage” (t.j. dowiadczenie prezentowane w portfolio podobnych produktów zrealizowanych w brany kosmicznej), tym firma ma wiksze szanse wygrywania kolejnych przetargów zarówno w ESA, jak i komercyjnych.

PROBA jest programem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), którego celem s demonstracje technologii platform satelitarnych i adunków uytecznych na orbicie. Gównym wykonawc misji jest SENER Aeroespacial, firma naleca do tej samej midzynarodowej grupy co SENER Polska. PROBA-3 skada si z dwóch maych platform satelitarnych, które bd porusza si na orbicie w formacji, zachowujc precyzj wzajemnego pooenia. Zrealizuj one szereg manewrów i pomiarów eksperymentalnych, które pozwol na ocen prawidowoci funkcjonowania nowych algorytmów i systemów sterowania, wymaganych w tej i przyszych misjach. Dodatkowo zweryfikowana zostanie wzgldna wzajemna precyzja oraz stabilno tych manewrów.

Obie platformy satelitarne bd tak sterowane, jakby stanowiy elementy wspólnej ultrastabilnej i sztywnej struktury, tworzc wielki koronograf z niezwykle zoonym systemem optycznym, który posuy do badania korony Soca, co jest dodatkowym celem naukowym misji. Instrument ten powstanie poprzez precyzyjne umiejscowienie wzgldem siebie dwóch satelitów w odlegoci okoo 150m. Jeden z nich (okulter) bdzie zasania tarcz Soca, podczas gdy drugi (koronograf) bdzie obserwowa jego koron:

– Zewntrzny okulter znajdujcy si na jednym z satelitów bdzie blokowa wiato tarczy sonecznej, podczas gdy wiato koronalne przejdzie wokó zakrywajcego dysku, a nastpnie przez okrg szczelin koronografu w drugim satelicie. Po przejciu przez skomplikowany system optyczny w instrumencie powstanie obraz korony Soca – tumaczy Marcin Wygachiewicz.

Powstay w ten sposób potny instrument bdzie wikszy od jakiegokolwiek pojedynczego urzdzenia, które mogoby zosta wyniesione na orbit okooziemsk z wykorzystaniem obecnie dostpnych technologii.

Fot. Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM