Ethic Hotline Contact

Beata Lewandowska, Project Manager

16/11/2021

Beata Lewandowska, Project Manager

Jak wygldaa Twoja cieka kariery w sektorze kosmicznym?

Jestem absolwentk Politechniki Warszawskiej, podczas studiów na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (MEiL) zaangaowaam si w prac w Studenckim Kole Astronautycznym. W ramach dziaalnoci w Kole, braam aktywny udzia w NASA Lunabotics Mining Competition 2013, który zaowocowa nagrod Preservence Award. Zainteresowania, które narodziy si podczas studiów, spowodoway, e nasze drogi z SENER Polska si poczyy. Doczyam do zespou jako praktykantka, póniej awansowaam na stanowisko inynierskie, a obecnie rozwijam si równie jako kierownik projektów.

Jak wyglda Twoja codzienna praca? 

To akurat bardzo zaley od fazy, w której obecnie znajduje si dany projekt. Jeli chodzi o projektowanie, jest to zdecydowanie analityczna praca przy komputerze. Jest to bardzo wany etap, poniewa czsto decyzje zwizane z rozwizaniami technicznymi oraz planowaniem, maj wpyw na przysze dziaania i prac w kolejnych fazach projektu. Podczas fazy produkcji i testów, bardzo duo pracujemy z rónego rodzaju sprztami, co jest bardzo ekscytujce – szczególnie gdy wreszcie naszym oczom ukazuje si gotowe urzdzenie, nad którym cay zespó pracowa od miesicy.

Opowiedz o projektach, w których obecnie uczestniczysz, uwzgldniajc najwaniejsze milestones w 2021 roku.

W ostatnich miesicach skupiam si gównie nad projektami PLATO MGSE (w roli kierownika projektu) oraz PROBA-3 SAM (jako inynier mechanik). W projekcie PLATO pracujemy nad wdroeniem urzdzenia do podnoszenia i wywaania satelity lub jego moduów (ALD – Adjustable Lifting Device, z ang. Rekonfiguralne Urzdzenie Podnoszce), a take dwóch ram wspópracujcych z ALD jako poczenie z satelit/jego moduami. Aktualnie rozpoczynamy kampani testow, aby jeszcze w tym roku wszystkie urzdzenia byy dostarczone do Klienta.

W drugim projekcie, w który obecnie najbardziej si angauj, (PROBA-3 SAM), koczymy wanie kampani testow modeli lotnych. Pracujemy nad dostarczeniem urzdzenia potrzebnego do przytrzymania panelu sonecznego satelity w trakcie startu i lotu na orbit, a take do poprawnego rozoenia panelu. Praca nad tego rodzaju urzdzeniami jest dla mnie szczególnie ciekawa, poniewa swoj ciek zawodow zaczam wanie od projektu prototypu mechanizmu do rozkadania panelu sonecznego. 

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM