Ethic Hotline Contact

Raport Oddziaływania Społecznego SENER Polska pokazuje pozytywną rolę sektora kosmicznego

07/04/2019

Polski sektor kosmiczny opiera si prawie cakowicie na finansowaniu ze rodków publicznych – skadka do Europejskiej Agencji Kosmicznej wraca do naszego kraju w postaci kontraktów dla firm. Opublikowany przez SENER Polska Raport Oddziaywania Spoecznego przedstawia, w jaki sposób rodki te przyczyniaj si do rozwoju gospodarczego, a take jak dziaalno firmy wspiera realizacj celów okrelonych w Polskiej Strategii Kosmicznej.

ednym z gównych celów Strategii jest podniesienie konkurencyjnoci polskiego sektora kosmicznego oraz wzrost jego obrotów do poziomu 3 proc. rynku europejskiego. Co prawda, od przystpienia Polski do ESA w 2012 roku rozpocz si szybki rozwój sektora kosmicznego, ale wci niewiele przedsibiorstw zdobyo dowiadczenie w tej brany. Sposobem na zwikszanie konkurencyjnoci krajowego sektora i wielkoci kontraktów jest wic midzy innymi dzielenie si wiedz i zamówieniami przez firmy, które zdobyy kontrakty ESA. Jedn z nich jest SENER Polska, który uczestniczy w najwaniejszych misjach ESA, jak JUICE, ATHENA, czy ExoMars.

„Przemys kosmiczny stawia bardzo wysokie wymagania, przede wszystkim chodzi o wymagania zwizane z jakoci. Produkcja pojedynczych urzdze jest mniej dochodowa ni due zamówienia seryjne. Mimo to brana ta wci si rozwija i coraz wicej firm uczestniczy w projektach sektora kosmicznego. Staramy si wspiera ten rozwój poprzez budowanie stabilnego acucha podwykonawców i dostawców – mówi dr Ilona Tobjasz, dyrektor rozwoju SENER Polska.

Dziaalno firmy przyczynia si take do realizacji kolejnego celu strategii – budowy kadr sektora kosmicznego. W 2018 roku SENER Polska kontynuowa inwestycje w rozwój zarówno pracowników, jak i studentów, którzy dopie­ro rozpoczynaj karier w przemyle kosmicznym. W 2018 roku, na edukacj i szkolenia pracowników firma przeznaczya równowarto 5 proc. przychodów ze sprzeday. Rozszerzony zosta równie program dziaa eduka­cyjnych skierowanych do ponad 200 studentów zaintereso­wanych inynieri aerokosmiczn z czterech czoowych uczelni technicznych. SENER Polska uczestniczy take od samego pocztku w programie staowym „Rozwój kadr sektora kosmicznego”. Wedug ARP, wspóorganizatora programu, w kadej z trzech zrealizowanych do tej pory edycji to wanie do SENER Polska bya najdusza kolejka kandydatów na sta.

Wybrane dane i fakty z Raportu Oddziaywania Spoecznego 2018:

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml